اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۰۲۵۲ سالار رصیمی
۲ ۲۲۸۱۴ آنیتا یعقوبی
۳ ۱۶۴۳۸ محبوب نعمتی
۴ ۱۰۵۴۵ علی فتحی
۵ ۱۴۷۱۰ پرهام گنبری
۶ ۱۴۹۲۱ پروانه آصفی شجاعی
۷ ۲۱۸۴۱ جلیل علیزاده
۸ ۱۶۴۵۰ ستاره قلیزاده
۹ ۲۲۶۵۵ حبیبه سید زاده
۱۰ ۱۶۴۴۰ مریم کاظمی
۱۱ ۱۶۷۴۱ لیلا حسینی
۱۲ ۲۲۶۰۲ حسن وطندار
۱۳ ۱۱۷۱۴ لیلا قنبر زاده
۱۴ ۱۱۴۰۵ یاشار برزگر
۱۵ ۲۳۰۰۰ الینا حسن زاده