اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۶۶۸۴ آقای فاتحی
۲ ۲۴۴۷۳ رقیه غلامی کماری
۳ ۲۲۱۲۷ فاطمه صحرا نورد
۴ ۶۰۸۳ آقای خدائی
۵ ۲۴۶۲۴ یونس اسماعیل پور
۶ ۱۹۶۵۷ علیسان لطفی
۷ ۲۴۴۸۹ آقای عرش شین
۸ ۱۹۶۳۶ فاطمه زهرا پور
۹ ۱۹۵۲۴ میثم عبدالهی
۱۰ ۷۳۵۹ آقای زینالی
۱۱ ۲۴۴۷۴ سعیده تهرانی
۱۲ ۶۰۷۹ آقای وثیق
۱۳ میهمان ستار خان زهرا صادقی
۱۴ میهمان ستار خان آیهان قصابی
۱۵ میهمان ستار خان زهرا مهاجری
۱۶ میهمان ستار خان زهرا سیفعلی زاده