اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۵ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۶۳۲۶ آقای فرشباف
۲ ۶۳۲۱ حسن نجفی
۳ ۱۹۵۵۴ یوسف صنایی
۴ ۶۳۲۴ آیهان حیدری
۵ ۱۲۱۴۲ ضرغام ناصر
۶ ۱۹۴۴۸ نادر شکورنیا
۷ ۱۹۴۱۴ احد رفایی
۸ ۱۹۴۴۵ نادر شکورنیا
۹ ۲۴۶۰۳ احد رفایی
۱۰ ۶۶۶۷ حنیف کازرونی
۱۱ ۶۰۰۵ حسین الهامی
۱۲ ۱۱۵۷۵ مصطفی حاتم زاده
۱۳ ۱۴۱۲۴ رقیه غنی لو
۱۴ میهمان ستار خان صبا واحدی
۱۵ میهمان ستار خان علی اصغر فرشباف
۱۶ میهمان ستار خان الیار نعمتی
۱۷ میهمان ستار خان الناز روشنا
۱۸ میهمان ستار خان سیمین کریمی