اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۱۵۸۵ اصغر ریحانی
۲ ۱۷۳۳۷ آقای فرشباف
۳ ۲۹۰۸۰ اکبر حسین زاده
۴ ۱۴۳۹۴ آقای مقدسی
۵ ۲۶۶۸۶ خانم مرتضوی
۶ ۱۹۸۶۳ بهروز اسرافیلی
۷ ۱۱۵۹۴ یاشار برزگر
۸ ۱۱۷۷۰ قادر باقرزاده
۹ ۲۰۷۹ ابراهیم سینا
۱۰ ۲۶۸۲۲ آقای ایمانی
۱۱ ۲۲۴۸۹ مریم اسماعیلی
۱۲ ۲۹۰۸۹ فریده نوری
۱۳ ۱۰۴۰ اسماعیل خصم جو
۱۴ ۱۱۵۸۷ اصغر ریحانی
۱۵ ۱۹۸۹۸ آقای فرشباف