اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۷۶۷۲ آقای ابراهیم زاده
۲ ۲۶۹۸۵ مجید اکبر پور
۳ ۲۶۹۷۹ خانم دیندار
۴ ۲۶۸۳۱ آقای فرشباف
۵ ۲۶۶۶ کوثر بابایی
۶ ۲۴۱۲۶ آقای همتی
۷ ۲۶۶۵ ثنا بابایی
۸ ۲۶۶۲۱ مجید حسن زاده
۹ ۲۶۰۶ آقای اسماعیلی
۱۰ ۵۵۱۸ سکینه دلیلی
۱۱ ۱۵۵۲۵ خانم زینالی
۱۲ ۲۶۹۸۱ لیلا دیندار
۱۳ ۲۶۶۰۸ آقای مختاری
۱۴ ۱۶۹۷۹ احمد اخباری
۱۵ ۱۵۵۱۲ حسن باقری
۱۶ میهمان ستار خان میهمان ستار خان
۱۷ میهمان ستار خان میهمان ستار خان
۱۸ میهمان ستار خان میهمان ستار خان
۱۹ میهمان ستار خان میهمان ستار خان