اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۲۹۱۳۵ حامد صفر خانلو
۲ ۱۹۷۰۷ آقای صادقی
۳ ۲۵۱۷ آقای احمدی
۴ ۲۵۱۵ امیر علیزاده
۵ ۱۵۴۶۵ بانو شاکرزاده
۶ ۷۳۷۸ مسعود اسدی
۷ ۱۷۶۸۱ آقای دباغچی
۸ ۲۴۱۳۲ آقای مهدیزاده
۹ ۱۷۱۷۰ توحید جابری
۱۰ ۲۱۵۵ خانم جواهری
۱۱ ۵۱۶۵ سید مصطفی بقایی
۱۲ ۷۵۸۱ فرشته پیر محمدی
۱۳ ۲۴۰۲ رضا محمد زاده
۱۴ ۲۶۸۷۲ پریسا موسوی
۱۵ ۱۲۶۳۱ امین مختاری
۱۶ ۲۱۲۱۸ محمد رضا مقصودی
۱۷ ۲۶۵۰۱ خانم لطفی
۱۸ ۲۸۴۸ احد رضایی
۱۹ ۱۹۱۸۹ فاطمه پیر نیاکانی
۲۰ ۲۷۰۳۸ امیر محمد حسن زاده