اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۳ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۲۹۹۵۶ خانم بارانی
۲ ۱۲۹۸۸ حسن فرخ بخش
۳ ۲۴۲۳۳ سکینه تاجیک
۴ ۲۶۷۹۴ سکینه دلیلی
۵ ۱۲۹۱۵ مریم پناهی
۶ ۱۹۴۷۲ جعفر علیپور
۷ ۲۶۹۵۷ ایمان اسماعیل پور
۸ ۱۲۹۷۸ آقای رجبی
۹ ۱۱۲۲۹ آقای ابوالحستی
۱۰ ۷۵۶۳ لیلا ذوالفقاری
۱۱ ۱۲۵۵۰ محمد عبدالله مجازی
۱۲ ۲۴۲۴۴ سعیده نادری فر
۱۳ ۷۸۷۴ احسان کریمی
۱۴ ۱۳۱۶۳ احمد اخباری
۱۵ ۷۵۶۳ لیلا ذوالفقاری
۱۶ میهمان ستار خان مهدی مرادی
۱۷ میهمان ستار خان علیرضا نادری
۱۸ میهمان ستار خان ایلیا باطومچی