اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۹۷۷۶ مهری اصغری
۲ ۲۷۱۸۱ رقیه اسماعیلی
۳ ۱۵۳۰۴ بتول قاضی زاده
۴ ۱۵۵۵۴ امیرعلی محمدی
۵ ۲۷۱۵۹ پریا عبدیل زاده
۶ ۲۶۵۱۲ فاطمه طالبی
۷ ۲۷۲۳۷ مهری اصغری
۸ ۲۵۳۱ آقای مینوی
۹ ۱۵۵۶۳ سکینه پور یعقوبی
۱۰ ۴۰۵۷ حسن چرخ تاب
۱۱ ۱۳۰۰۰ آقای فرشباف
۱۲ ۲۷۱۶۲ آقای فرشباف
۱۳ ۱۶۰۱۶۹ یاسمین سلطانی
۱۴ ۱۶۲۷۷ هادی بالش زر
۱۵ ۱۲۷۹۰ امین وطن خواهی