اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۱ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۹۷۰۸ فرشته غلامی
۲ ۳۳۰۵۱ آقای آزادی
۳ ۱۴۶۱ یاشار مسئولی
۴ ۱۳۹۳۴ آقای قشلاقی
۵ ۳۳۱۶۳ ایوب خسروی
۶ ۱۰۶۸۲ شادی ترابی شهیدی
۷ ۱۰۸۱۲ آقای کاظم زاده
۸ ۱۳۶۷ سعید اکرمی
۹ ۳۳۰۸۵ سید امیر ارشد سانی
۱۰ ۱۰۱۲۳ خسرو لطفی پور