اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۸ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۳۳۲۲ اسماعیل پوریان
۲ ۱۳۲۹۱ خانم آقاخانی
۳ ۱۱۹۶۶ محمد رضا طایفه
۴ ۱۱۸۶۷ حجت زارعی
۵ ۱۴۲۷۲ آقای پورعلی اقبالی
۶ ۳۳۰۲۳ زهرا حیدری
۷ ۱۳۷۶۲ بهروز حیدری
۸ ۲۱۹۵۷ رفیعه اصغری
۹ ۱۶۸۸۰ سیمین فولاد پنجه
۱۰ ۲۱۳۲۶ اکرم نوری
۱۱ ۱۶۸۰۲ سمیه مانده علی
۱۲ ۱۱۱۶ معصومه نظری
۱۳ ۱۰۵۵۵۲ حاجیه میر محمدی
۱۴ ۱۴۹۹ آقای جلالی
۱۵ ۱۴۷۴ حمید عظیمی
۱۶ ۱۰۸۱۱ الناز معینی
۱۷ ۳۳۰۶۱ حسین قصابی
۱۸ ۱۰۶۷۷ مریم برومند
۱۹ ۱۳۷۱۰ پرهام اشرفی
۲۰ ۳۳۰۶۳ حسن جعفری
۲۱ ۲۱۳۲۶ اکرم نوری