اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۵ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۲۲۴۰۷ مریم آبزوش
۲ ۱۴۱۹۴ زهرا رضایی
۳ ۱۱۷۳۰ ثنا نعمتی
۴ ۶۷۸۹ ولی نجفی
۵ ۲۲۶۲۶ آقای جلیلی
۶ ۱۶۳۲۲ آقای عباسعلی واثقی
۷ ۱۴۰۶۲ رامین قلیزاده
۸ ۲۱۴۱۸ محسن صداقتی
۹ ۲۲۵۵۱ علیرضا یزدکان
۱۰ ۶۵۵۷ عذرا قندی
۱۱ ۲۲۷۴۹ آقایشهنواز
۱۲ ۱۴۰۶۸ امیر علی مطهری
۱۳ ۲۱۱۹۴ رسول پورزالی
۱۴ میهمان ستارخان فرزانه صالحی
۱۵ میهمان ستارخان مبینا صالحی
۱۶ ۱۱۲۶۵ احد جلالی
۱۷ ۱۱۷۲۹ آقای عدالت
۱۸ میهمان ستارخان سینا جعفری
۱۹ میهمان ستارخان ملیکا میرزایی