اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۷/۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۳۵۵۱ حسن عسگری
۲ ۱۶۳۴۴ نوشین شفیعی
۳ ۱۱۳۵۵ بهنام محمودی
۴ ۱۳۵۸۳ خانم انصاری
۵ ۷۱۰۴ حبیبه اباذری
۶ ۲۲۹۷۶ اسماعیل چهره کش
۷ ۲۱۲۱۱ آقای طالبی
۸ ۱۰۱۹۱ عمران ذاکری
۹ ۱۶۲۰۲ مجید دباغی
۱۰ ۳۳۰۹۹ محمد رضا باقری