اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۲ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۶۵۱۸ رباب علیزاده
۲ ۶۶۱۵ رشید پور احمدی
۳ ۲۲۳۰۷ حسین الهامی
۴ ۶۵۴۳ جلال اکبری
۵ ۱۲۷۷ جمشید پور رستمی
۶ ۱۶۲۳۲ هادی بالش زر
۷ ۱۶۸۴۷ احمد آبادی
۸ بدون قرعه محمد علی منصوری
۹ بدون قرعه سایه عباس زاده
۱۰ بدون قرعه امین بیرجانی
۱۱ ۳۵۴۹۴ محمد رضا مشک آب
۱۲ ۶۵۶۳ عبدالوهاب موسالو