اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۳ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۲۱۸۶۶ معصومه بوکان
۲ ۱۴۳۴۲ آقای فرهادی اوهابی
۳ ۱۱۱۳۲ حامد حافظی
۴ ۶۵۷۳ خانم علیزاده
۵ ۱۱۲۸۴ خانم عبدالرحیم پور
۶ ۲۵۴۷۴ کبری رضوی
۷ ۳۵۱۰۹ نیکنام بهادری
۸ میهمان ستار خان علی علیپور
۹ میهمان ستار خان سینا صنایی
۱۰ میهمان ستار خان نصرت پور حبیب
۱۱ ۶۷۳۶ ناصر موضع
۱۲ ۶۰۵۲ سکینه نعیمی شجاعی
۱۳ ۶۱۴۵ میر محمود شهیدی
۱۴ ۱۱۱۴۵ خانم تقی زاده
۱۵ ۲۲۵۸۲ یعقوب پناهی
۱۶ ۱۱۹۲۶ خدیجه احمدی