اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۸/۳۰ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۱۶۱۸۵ شیرین جعفر زاده
۲ ۲۲۶۶۹ آقای ولیزاده
۳ ۱۱۶۷۱ شاهین مسئولی
۴ ۲۲۶۶۶ عبدالوهاب موسالو
۵ ۳۵۳۵۸ شهرام رجبی
۶ ۱۴۳۴۰ مهدی خدازاده
۷ ۲۲۲۰۳ اکرم کرباسی
۸ ۱۴۹۲۸ آیدین محمدی علمداری
۹ ۲۲۲۰۵ اکرم کرباسی
۱۰ ۱۶۵۰۶ اعظم شیری علمداری
۱۱ میهمان ستارخان صفای باقری
۱۲ میهمان ستارخان مهدی نظامی
۱۳ میهمان ستارخان علی عیسی فتاحی