اسامی برندگان قرعه کشی مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۴ مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی
۱ ۲۲۸۸۹ آقای موسی خانی
۲ ۷۴۵۷ سمیرا شکسته بند
۳ ۲۴۰۲۶ آقای حسن زاده
۴ ۱۱۵۰۸ آقای توسلی
۵ ۲۲۸۹۲ آقای صادقی
۶ ۱۶۲۳۹ عبدالوهاب موسالو
۷ ۲۲۲۲۹ امیر قلی پور
۸ ۲۲۲۴۳ خانم گلی پور
۹ ۱۱۵۰۵ آقای حدادی
۱۰ ۱۱۰۳۴ حانیه شرف
۱۱ ۱۶۳۶۱ حکیمه ولیزاده
۱۲ میهمان ستار خان اصغر حمدی
۱۳ میهمان ستار خان جعفر سلیمانی
۱۴ میهمان ستار خان رضا قربانزاده
۱۵ ۱۴۳۲۵ وحید نصیری