مزیتهای رقابتی مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

هر چند وجه تمایز بسیاری برای رقابت این مجتمع در زمان و مکان کنونی و نیل به موفقیتهای والاتر و بیشتر وجود دارد؛ لکن برخی از مهمترین وجه تمایزات رقابتی این شرکت با سایرین بشرح ذیل است:

  • برخورداری از سرمایه های انسانی کارآمد
  • وجود منابع مالی کافی و مناسب
  • اتکای به علوم تخصصی و فنون مهندسی
  • برخورداری از تجربه بالا در اجرای پروژه های مشابه
  • توسعه ارائه خدمات تجاری قدرتمند با ورود مستقیم شرکت به عرصه های بازرگانی
  • و …