پتانسیلهای ژئوتوریستی

۱- مسیر کلیسای تاریخی سنت استپانوس( جاده مرزی جلفا- سد ارس)
در این مسیر بطور عمده سنگهای پرمین و تریاس رخنمون داشته و فعالیت های تکتونیکی حادث شده در این واحدها منشا شکل گیری کوه ها و دره ها و بصورت کلی شکل گیری سیمای امروزی این مسیر شده است. رودخانه ارس بعنوان خط مرزی ایران و آذربایجان دقیقاً در امتداد جاده مرزی قرار گرفته و با برش عرضی این سنگها آثار مدفون فراوانی از این رسوبات را از نظر نوع لایه بندی و فسیلها و ساختارهای پنهان را ظاهر ساخته است.

ساختار تکتونیکی(Chevron-Bedding)لایه بندی جناغی
حفرات و غارهای انحلالی کارستیک و تافونی
کنگلومراهای قرمز رنگ نئوژن
دایک ها و سیلهای دیابازیک
چشمه آب معدنی
وجود گره های نود ولی با جنس سیلیس در درون سنگ های آهکی پرمین
تلماسه های روان و آثار زیبای موجواره(Ripple mark)
محل جمع آوری فسیل
مقطع پرموتریاس
زون پاراتیرولیتس Paratirolites zone
افق تدریجى پرموتریاس یا Transional zone
واحد سنگ آهکى کلاریادار تریاس زیرین

۲- مسیر سیه رود(جنوب شرق جلفا)

چنانکه قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفته است رسوبات جنوب شرق جلفا عموماً با جنس فسیلش ماسه سنگ و مارن و شل بوده و سن کرتاسه به بالا را نشان می دهند. در این مسیر علاوه بر رسوبات فسلیش،رسوبات مربوط به ولکانیزم ها و آتشفشانهای الیگوسن جلفا را نیز می توان با نام رسوبات آذرآواری یا پیروکلاسنیک مشاهده کرد.میرازنهای زمین شناختی زیر در این مسیر قابل توجه است.

رسوبات آذرآواری یا پیروکلاستیک
آثار آشفتیگهای زیستی
آثار موجواره یا رپیل مارک بر سطح رسوبات
ناپیوستگی های زمانی و تفسیر داستانی آنها
تصویر ساختار ترکهای گلی
گدازه ای کیامکی
قالب ریشه های گیاهی در درون تراورتنها
دیوریتهای حاوی مس ورگه ها و کوراتزهای طلادار سیه رود
معدن مرمر و چشمه های زیبای دامنه کوه پلوداغی
۳- مسیر جلفا-تبریز

سنگهای پیچ و تاب خورده دره دیز
چشمه های تراورتن ساز
مکان فسیلی
چشمه آبگرم