آرشیو آبان, ۱۳۹۳

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۶۱۸۵ شیرین جعفر زاده ۲ ۲۲۶۶۹ آقای ولیزاده ۳ ۱۱۶۷۱ شاهین مسئولی ۴ ۲۲۶۶۶ عبدالوهاب موسالو ۵ ۳۵۳۵۸ شهرام رجبی ۶ ۱۴۳۴۰… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۱۸۶۶ معصومه بوکان ۲ ۱۴۳۴۲ آقای فرهادی اوهابی ۳ ۱۱۱۳۲ حامد حافظی ۴ ۶۵۷۳ خانم علیزاده ۵ ۱۱۲۸۴ خانم عبدالرحیم پور ۶… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۶۵۱۸ رباب علیزاده ۲ ۶۶۱۵ رشید پور احمدی ۳ ۲۲۳۰۷ حسین الهامی ۴ ۶۵۴۳ جلال اکبری ۵ ۱۲۷۷ جمشید پور رستمی ۶… ادامه مطلب