آرشیو آذر, ۱۳۹۳

آقای ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۶۳۵۷ بهزاد راستگو ۲ ۲۲۳۳۰ عالیه صادقی ۳ میهمان ستار خان صبا واحدی ۴ میهمان ستار خان فرزاد رضایی ۵ ۱۶۷۸۵… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۲۲۸۸۹ آقای موسی خانی ۲ ۷۴۵۷ سمیرا شکسته بند ۳ ۲۴۰۲۶ آقای حسن زاده ۴ ۱۱۵۰۸ آقای توسلی ۵ ۲۲۸۹۲ آقای صادقی… ادامه مطلب

ردیف کد قرعه کشی نام ونام خانوادگی ۱ ۱۶۱۸۵ شیرین جعفر زاده ۲ ۲۲۶۶۹ آقای ولیزاده ۳ ۱۱۶۷۱ شاهین مسئولی ۴ ۲۲۶۶۶ عبدالوهاب موسالو ۵ ۳۵۳۵۸ شهرام رجبی ۶ ۱۴۳۴۰… ادامه مطلب