مجتمع تجاری بین المللی ستارخان ارس

مشخصات واحدها واقع در منطقه آزاد ارس ۲. در منطقه گردشگری و فضای سبز ۳. به آدرس : منطقه آزاد ارس جاده کلیسا اداره راه و ترابری ۴. زمین ۱۲۷۰۰… ادامه مطلب

هر چند وجه تمایز بسیاری برای رقابت این مجتمع در زمان و مکان کنونی و نیل به موفقیتهای والاتر و بیشتر وجود دارد؛ لکن برخی از مهمترین وجه تمایزات رقابتی… ادامه مطلب